Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ÖZEL PAPATYA ANAOKULU (ADANA) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu bilgilendirme metni, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, hangi amaçlarla, ne şekilde ve kimlerle paylaşılabileceği, aktarılması ve kişisel verileriniz üzerindeki yasal düzenleme ile getirilen haklarınız ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak mevzuatın izin verdiği durum ve ölçüde toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimiz ürün veya hizmetlerini kullanmak amacıyla Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, (Elektronik /internet/mobil vs.) kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Şirketimizle imzalayacağınız sözleşmelerdeki karşılıklı vecibelerin yerine getirilebilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/veli/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı, kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, velilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, bankalar arası kart merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Burada belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aksi tarafınızca açıkça belirtilmediği veya yasal düzenlemelerde öngörüldüğü sürece işlenmeye devam edilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca işlemin bir maliyet gerektirmesi durumunda ve buna göre de bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda belirlenmiştir.;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.adanapapatyaanaokulu.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Belediye Evleri Mah. 84290 Sok. No:7 Çukurova/ADANA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat şahsen iletebilir, noter kanalıyla ilgili formu papatyaanaokulu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 

ÖZEL PAPATYA ANAOKULU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hâle Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kanun/ KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri Yönetmenlik Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

GİRİŞ 

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Çukurova/ADANA”) tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Yine bu Politika ile Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yerine getirilecek hususlar ortaya konulmakta ve Kanun ile Yönetmelik’te öngörülen düzenlemelere Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin nasıl uyacağına ilişkin temel ilkeler belirlenmektedir.

AMAÇ

Bu Politika topluluk düzeyinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla yürütülecek uyum faaliyetlerinin en üst düzeyde yönetilmesini ve eşgüdümünün sağlanmasını temin etmek hedefiyle hazırlanmıştır. Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda iç işleyişine uyum için gerekli düzenlemeleri yapacak çalışanlarının ve iş ortaklarının farkındalığının oluşması için gerekli sistem oluşturulacaktır.

KAPSAM 

Bu Politika; velilerimizin ve velilerimizin velayetindeki çocuklarımızın, potansiyel velilerimizin ve velayetindeki çocukların, tedarikçilerimizin, tedarikçi adaylarımızın, çalışan, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere, iş ortaklarına, şirketin çalışmış olduğu bankalara, sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 1. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 
 2. (ii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır

ÖZEL PAPATYA ANAOKULU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

YÖNETİM YAPISI 

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak 
 • Hususlarını üst yönetimin onayına sunmak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. içerisinde ve Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak. 
 • Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını 
 • temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak. 
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak. 
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak. 
 • Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek. 
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak. 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek. 
 • Papatya Anaokulu Spor Özel Eğitim, Turizm, Taşımacılık, İnş. Mobilya, San. Ve Tic. Ltd. Şti. üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRME

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA ANONİM HALE GETİRME SÜRELERİ

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez.

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibi
Adı Soyadı
TC Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres
Lütfen şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. ( Müşteri, Tedarikçi, Personel, Personel Adayı, Çiftçi, Diğer Firma Personeli vb )
Şirketimiz İçerisinde iletişimde olduğunuz birim,
Konu
Eski Çalışan İseniz Çalıştığınız Yıllar
İş Başvurusu Yapmış Aday İseniz Özgeçmiş Gönderimi

yaptığınız tarih

Diğer Firma Çalışanı İseniz Çalıştığınız Firmanın Ünvanı
Diğer

Lütfen KVK Kanunu ile ilgili talebinizi detaylı olarak belirtiniz

İşbu başvuru formu Şirketimiz ile olan ilişkinizin tespit edilmesi ve varsa, Şirketimizce işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenmesi ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi amacıyla alınmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketimiz dilerse ek belge (kimlik belgesi, ehliyet vb. ) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru formunda yazılı bilgilerinizin eksik yada hatalı olması durumunda yada yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda şirketimiz mesuliyet kabul etmeyecektir.

Bu başvuru formunun dikkate alınması için aşağıdaki 3 maddeden birisindeki yöntem ile başvuru yapılması gerekmektedir:

 1. Başvuru sahibinin şahsen başvuru yapmış olması,
 2. Noter vasıtasıyla başvuru yapmış olması,

3-     Başvuru sahibinin 5070 sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı “ güvenli elektronik imzası” ile imzalanarak şirke- timiz  kayıtlı elektronik posta adresimize göndermesi, ( KEP Adresimiz : papatyaanaokulu@hs01.kep.tr)

Başvuru Sahibi ( Kişisel Veri Sahibi )

Adı ve Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

Not: Kanun gereği başvurunuz Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cevaplanacaktır.